JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowo?? -- Ewidencja i rozliczenia VAT

Podatnicy VAT maj? obowi?zek prowadzenia w?a?ciwej ewidencji zakupów i us?ug od towarów i us?ug. Podstawowymi dokumentami niezb?dnymi do prowadzenia takiej ewidencji s? faktury VAT, faktury koryguj?ce oraz dokumenty celne.

 

Ewidencja prowadzona dla potrzeb rozlicze? podatku VAT powinna zawiera? dane niezb?dne do okre?lenia:

 

  • przedmiotu i podstawy opodatkowania
  • wysoko?? podatku nale?nego
  • kwoty podatku naliczonego od zakupów zwi?zanych ze sprzeda?? opodatkowan? i zwolnion? od podatku, a w konsekwencji podatku naliczonego obni?aj?cego podatek nale?ny
  • kwoty podatku podlegaj?cej wp?acie do urz?du skarbowego lub zwrotowi z tego urz?du
  • inne dane s?u??ce do prawid?owego sporz?dzania deklaracji podatkowej
 

Pomagamy podatnikowi na bie??co prowadzi? ewidencje zakupów i sprzeda?y, a dokumenty archiwizujemy. Ka?da oferta wspó?pracy jest rozpatrywana indywidualnie.