JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowo?? -- Ksi?gi przychodów i rozchodów

Obs?uga finansowo-ksi?gowa przez biuro rachunkowe, to znacznie wi?cej ni? zapisanie odpowiednich dokumentów na konta ksi?gowe lub do rubryk ksi?gi przychodów i rozchodów. Aby prawid?owo zaksi?gowa? dokumenty obrazuj?ce operacje gospodarcze Pa?stwa firmy, pracownicy naszego biura musz? podj?? szereg cz?sto trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane s? kolektywnie lub po zasi?gni?ciu opinii - specjalisty prawa podatkowego. Szczególnym rozwi?zaniem jest ustalana z ka?dym klientem indywidualnie forma rachunkowo?ci zarz?dczej – tzn. controling przychodów i kosztów oraz ustalenie z klientem wa?nych dla dzia?alno?ci centrów zysków i kosztów oraz sporz?dzania wg za?o?onych kryteriów raportów okresowych ustalonych co do zakresu.

 


Prowadzenie podatkowej ksi?gi przychodów i rozchodów:  

 

  • analiza, kontrola i wprowadzanie dostarczanych dokumentów
  • rejestry VAT i inne ewidencje wymagane przepisami
  • sporz?dzanie miesi?cznych i rocznych deklaracji podatkowych