JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowo?? -- Rozliczenia roczne PIT, CIT

Biuro Rachunkowe zajmuje si? sporz?dzaniem i dostarczaniem do urz?dów skarbowych rozlicze? rocznych PIT i CIT. Biuro wykonuje deklaracje podatkowe zarówno w ramach sta?ej wspó?pracy, jak i wspó?pracy jednorazowej.

 

Od pocz?tku 2007 r. obowi?zuj? nowe zasady sk?adania deklaracji podatkowych w podatkach dochodowych. Podatnicy zostali zwolnieni z obowi?zku sk?adania jakichkolwiek deklaracji przez podatników w odniesieniu do zaliczek zarówno miesi?cznych, jak i kwartalnych, a p?atnicy z obowi?zku sk?adania deklaracji w trakcie roku podatkowego. Wykazanie nale?nych zaliczek jest dokonywane przez podatników podatku CIT po zako?czeniu roku podatkowego w rocznym zeznaniu podatkowym CIT-8.

 

Poni?ej prezentujemy zestawienie najwa?niejszych deklaracji i informacji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych oraz deklaracji i informacji, jakie zobowi?zane jest sporz?dzi? p?atnik w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Rozliczenie roczne PIT:

 

  • PIT-28 - roczne zeznanie o wysoko?ci uzyskanego przychodu i wp?aconego podatku dochodowego. Zeznanie nale?y z?o?y? do dnia 31 stycznia nast?pnego roku za rok ubieg?y,
  • PIT-36 - zeznanie roczne o osi?gni?tych dochodach
    i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsi?biorców rozliczaj?cych si? wed?ug podatku progresywnego. Zeznanie to sk?ada si? do 30 kwietnia roku nast?pnego za rok ubieg?y.
  • PIT-37 - Zeznanie podatkowe osób, które nie uzyskuj? dochodów (strat) z dzia?alno?ci gospodarczej,
  • PIT-38 -Zeznanie podatkowe za dochody ze sprzeda?y papierów warto?ciowych,