JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowo?? -- Kadry i p?ace

Niezb?dnym uzupe?nieniem us?ug ksi?gowych jest obs?uga p?ac i kadr. Prowadzimy profesjonaln? obs?ug? p?ac i rozlicze? z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy ksi?gowo?? jest to us?uga dodatkowa. Mo?e by? te? prowadzona niezale?ne dla firmy, która chce powierzy? biuru tylko obs?ug? p?ac, rozlicze? z ZUS i kadr.

 

Obs?uga kadrow obejmuje:

 

  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • przygotowywanie umów o prac?, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i wewn?trznymi regulacjami Zleceniodawcy
  • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okoliczno?ciowych, wychowawczych, zwolnie? lekarskich i innych , stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
  • rejestracja pracowników i cz?onków ich rodzin w ZUS
  • prowadzenie ewidencji obowi?zkowych bada? lekarskich pracowników i kontrola ich aktualno?ci
  • porz?dzanie i wydawanie ?wiadectw pracy, za?wiadcze? i innych dokumentów dotycz?cych zatrudnienia i wynagrodze? pracowników, do których wydawania Zleceniodawca zobowi?zany jest przepisami prawa
  • sporz?dzanie sprawozda? z zakresie spraw personalnych okre?lonych przez odpowiednie przepisy prawa do G?ównego Urz?du Statystycznego