JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
O Firmie -- Osoby zarz?dzaj?ce

Jacek Pietraszkiewicz
 

Pe?ni funkcj? Prezesa Zarz?du JADMAR sp. z o.o. oraz do 2006 roku wspó?w?a?ciciela spó?ki. Z firm? zwi?zany prawie od pocz?tku jej istnienia, czyli od 1992 roku. Od pocz?tku pe?ni obowi?zki kierownika zarz?dzaj?cego oraz jest g?ównym animatorem rozwoju spó?ki. Wcze?niej kierowa? pracami zespo?u informatycznego. Wspó?twórca Kancelarii Konsultingowo-Rachunkowej w JADMAR. Od 2001 roku Dyrektor Zarz?dzaj?cy i Cz?onek Zarz?du spó?ki, oraz dyrektor wydawnictwa "Wiadomo?ci Boles?awca". G?ówny twórca sieci informatycznej DelfiNet, gdzie zdobywa? do?wiadczenie telekomunikacyjne. Jest absolwentem Lotniczych Zak?adów Naukowych we Wroc?awiu. By? instruktorem Centralnej Szko?y Instruktorskiej ZHP. Jego pasj? jest ?eglarstwo, nurkowanie oraz modelarstwo szkutnicze. Posiada uprawnienia sternika ?eglarskiego i motorowodnego oraz w?oskie uprawnienia nurkowe SSI. W 2005 roku uzyska? patent skippera chorwackiego.

 

 

 

 

 

 

Dorota Pietraszkiewicz
 

Pe?ni funkcj? Cz?onka Zarz?du JADMAR sp. z o.o. oraz wspó?w?a?ciciela spó?ki. Z firm? zwi?zana od 1996 roku. Od pocz?tku pe?ni obowi?zki kierownika zarz?dzaj?cego dzia?em Kancelarii Kosultingowo-Rachunkowej oraz jest g?ównym animatorem jej rozwoju. Od 2001 roku Dyrektor Zarz?dzaj?cy Kancelari? i Cz?onek Zarz?du spó?ki. Jest g?ówn? twórczyni? filii we Wroc?awiu Absolwentka Katedry Rachunkowo?ci Akademii Ekonomicznej gdzie uzyska?a dyplom magistra ekonomii. Wspó?pracuje z Akademi? Ekonomiczn? we Wroc?awiu, Akademi? Medyczn? we Wroc?awiu oraz ze Stowarzyszeniem Ksi?gowych Polskich. Jest wspó?pracownikiem renomowanej kancelarii bieg?ych rewidentów. Posiada tytu? Bieg?ego Rewidenta, dyplom kandydatów na Cz?onków Rad Nadzorczych Ministra Skarbu Pa?stwa. Jej pasj? jest narciarstwo, nurkowanie oraz jazda konna. Posiada uprawnienia uprawnienia nurkowe SSI.