JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Szkolenia -- Szkolenia podstawowe

Firma Jadmar organizuje szkolenia podatkowe dla konkretnych firm i instytucji. Ich zalet? jest dostosowanie programu zaj?? do specyfiki i indywidualnych potrzeb naszych klientów. 

Na podstawie zebranych przez nas informacji powstaje program szkolenia. W zaj?ciach uczestnicz? pracownicy tylko jednej firmy, dzi?ki czemu maj? mo?liwo?? uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania.
 
Ta forma szkolenia jest szczególnie zalecana w przypadku przygotowania firm do wdro?enia nowego systemu sprawozdawczo?ci finansowej, zmiany polityki rachunkowo?ci, implementacji nowych ustaw czy rozwi?zywania specyficznych problemów danej jednostki.
 
Tematy szkole?:
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Rozliczenie podatku CIT
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od towarów i us?ug – najnowsze zmiany, akty wykonawcze - zagadnienia zwi?zane z bie??c? praktyk?
 • Akademia Podatku VAT – warsztaty praktyczne modelowane przez uczestników
 • Najwa?niejsze zagadnienia zwi?zane z podatkiem VAT oraz orzecznictwem NSA i ETS
 • Sponsoring, sprzeda? premiowa, reprezentacja i reklama
 • Podatek akcyzowy - w aspekcie aktualnego stanu prawnego
 • Podatek od nieruchomo?ci i podatki lokalne
 • ?wiadczenia na rzecz pracowników - zasady rozlicze? na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i us?ug
 • Delegacje s?u?bowe problemy ewidencyjno – podatkowe
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i innych podatków - ich wp?yw na wynik finansowy firmy
 • Ordynacja podatkowa
 • Opodatkowanie instrumentów pochodnych
 • Opodatkowanie transakcji leasingowych
 • Opodatkowanie opcji mened?erskich
Termin szkolenia, miejsce, w którym ma ono si? odby? jak i czas jego trwania ustalamy tak, by przygotowane zaj?cia nie kolidowa?y
z codzienn? Pa?stwa prac?.