JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Rachunkowo?? -- Obsługa kompleksowa

O sukcesie firm na rynku decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest sprawnie dzia?aj?cy dzia? ksi?gowo?ci. Z powodu szybko zmieniaj?cego si? otoczenia i niestabilno?ci przepisów coraz wi?cej firm decyduje si? na outsourcing- obs?uga kompleksowa.

 

Pakiet kompleksowy zapewnia: pe?n? pomoc, porady, kompleksow? obs?ug? Klienta, dopasowan? do jego indywidualnych potrzeb.

 

 

Pakiet kompleksowy:

 

 • prowadzenie podatkowej ksi?gi przychodów i rozchodów
 • rejestrów VAT sprzeda?y i zakupu
 • ewidencji ?rodków trwa?ych i warto?ci niematerialnych i prawnych
 • rozlicze? ZUS w?a?ciciela firmy
 • sporz?dzanie deklaracji miesi?cznych PIT-5(L) oraz
  VAT-7
 • reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS
 • rozliczenie roczne w?a?ciciela firmy
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • zmiany danych w US, ZUS, GUS
 • zmiany danych Spó?ki z o.o. w KRS
 • sporz?dzanie pism (odwo?ania, sprzeciwu) w sprawach karno skarbowych
 • sporz?dzenie umów cywilno-prawnych, w tym umowy zlecenia
 • prowadzenie spraw (w tym karno-skarbowych) w imieniu podatnika przed US, UKS, ZUS
 • konsultacje, porady ksi?gowe i prawne w siedzibie Biura Rachunkowego
 • telefoniczne konsultacje, porady ksi?gowe i prawne