JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Informatyka -- Informatyczna obs?uga firm

Zdaj?c sobie spraw? z pr??nie rozwijaj?cego si? rynku IT, firma Jadmar wychodzi naprzeciw klientom korporacyjnym,  którzy s? zainteresowani kompleksow? obs?ug? informatyczn?. 

 
W dzisiejszych czasach ju? chyba nikt nie potrafi sobie wyobrazi? funkcjonowania firmy bez sprz?tu komputerowego, urz?dze? peryferyjnych czy dost?pu do Internetu. Naszym celem jest dora?na pomoc klientom natrafiaj?cym na trudno?ci techniczne, jak równie? doradztwo w wyborze najlepszych rozwi?za? informatycznych.
 
Korzy?ci wynikaj?ce z powierzenia nam opieki nad rozwi?zaniami IT:
 • unikni?cie kosztów zwi?zanych z utrzymaniem dzia?u informatycznego (tworzenie stanowisk pracy, wynagrodzenia pracowników, ich ubezpieczenia 
  i ró?nego rodzaju szkolenia)
 • wsparcie techniczne do?wiadczonych i wykwalifikowanych pracowników
 • pomoc pocz?wszy od mniej istotnych spraw, jak np. zakup pojemnika z tuszem do drukarki, poprzez opiek? serwisow? sprz?tu komputerowego, po serwisowanie i administrowanie sieci?
 • szybka reakcja, profesjonalne i sprawne dzia?anie w przypadku awarii
Naszym g?ównym atutem jest zarówno wiedza jak i wysokie kompetencje naszych pracowników, ich wieloletnie do?wiadczenie oraz przygotowanie merytoryczne.
 
Us?ugi jakie proponujemy to mi?dzy innymi:
 • Przegl?dy techniczne zainstalowanego oprogramowania i sprz?tu komputerowego
 • Okresowa kontrola legalno?ci zainstalowanego oprogramowania
 • Konsultacje i szkolenia w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprz?tu komputerowego
 • Informowanie o wszelkich ulepszeniach i poprawkach zainstalowanego oprogramowania
 • Instalacja poprawek (upgrade) oprogramowania
 • Udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie prawid?owej eksploatacji zainstalowanego oprogramowania i sprz?tu komputerowego
 • Zbieranie informacji o potrzebach i uwagach w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprz?tu komputerowego
 • Konfiguracja oprogramowania wed?ug ?ycze? w zakresie mo?liwo?ci systemu
 • Usuwanie nieprawid?owo?ci spowodowanych b??dami u?ytkownika lub wadliw? obs?ug? programowania
 • Usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych
 • Odtwarzanie danych z kopii bezpiecze?stwa (w przypadku awarii oprogramowania wynikaj?cych z b??dów u?ytkownika)
 • Usuwanie usterek, uniemo?liwiaj?cych prawid?owe funkcjonowanie powierzonego sprz?tu
 • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprz?tu komputerowego
 • Wypo?yczenie sprz?tu zast?pczego na czas naprawy, w miar? posiadanych mo?liwo?ci magazynowych
 • Dostawa i instalacja materia?ów eksploatacyjnych
 • Sprawowanie opieki administracyjnej nad sieci? komputerow?
 • Rozbudowa infrastruktury sieciowej
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych
 • Konsultacje w zakresie rozwi?za? i dost?pu do najnowszych technologii informatycznych
 • Rozwi?zywanie problemów bezpiecze?stwa danych i transmisji za po?rednictwem Internetu
 • Zdalna administracja sprz?tem komputerowym

 

Oferujemy wspó?prac? zarówno na zasadzie sta?ych zrycza?towanych umów serwisowych, jaki i dora?nej pomocy w nag?ych sytuacjach awaryjnych. Oferujemy atrakcyjn? cen? us?ug przy wysokiej jako?ci ich wykonania.