JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Analiza --

S?u?by finansowo - ksi?gowe cz?sto koncentruj? si? g?ównie na sporz?dzaniu zewn?trznych sprawozda? i deklaracji podatkowych, zapominaj?c, ?e ich pracownicy przyczyniaj? si? do realizacji wielu istotnych dla firmy procesów. Celem us?ugi jest poprawienie integracji s?u?b finansowych z celem firmy, w szczególno?ci w aspekcie zarz?dzania gotówk?, kontroli wewn?trznej, zarz?dzania maj?tkiem obrotowym, finansowania spó?ki, planowania finansowego i control-lingu, wspó?pracy z dostawcami i odbiorcami, a tak?e codziennej obs?ugi pracowników innych dzia?ów firmy. Dodatkowo efektem mo?e by? obni?enie kosztów dzia?alno?ci s?u?b finansowo - ksi?gowych poprzez poprawienie ich organizacji, outsourcing i centralizacj? dzia?a? w ramach grupy kapita?owej.

 

W ramach projektu mo?na dokona? nast?puj?cych prac:

 • analizy dzia?alno?ci operacyjnej i organizacji firmy
 • analizy procesów oraz dokumentacji obowi?zuj?cej w pionie finansowym
 • analiza ewentualnych uwarunkowa? wynikaj?cych z uczestnictwa firmy w grupie kapita?owej
 • analiza istniej?cych systemów informatycznych
 • oceny kompetencji pracowników
 • udzia? w implementacji zaproponowanego rozwi?zania
 • ustalenie koncepcji rozwi?zania docelowego wraz z planem implementacji (np. zmian organizacyjnych,
  ewidencyjnych, utworzenie centrum us?ug ksi?gowychdla grupy kapita?owej)
 • przygotowanie odpowiednich instrukcji
 • szkolenia dla pracowników

 

 

Projekt warto po??czy? z wdro?eniem systemu controllingu lub nowego systemu informatycznego.