JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Analiza -- Przegl?d i optymalizacja procesów finansowych

 

Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita?owej niesie ze sob? konieczno?? sprawnej koordynacji prac wszystkich audytorów badaj?cych sprawozdania finansowe jednostek wchodz?cych w sk?ad grupy. Kluczowe jest wi?c dla nas odpowiednie planowanie prac w uzgodnieniu z naszymi klientami.
 
Dla powodzenia procesu sporz?dzania i badania sprawozda? skonsolidowanych niezwykle istotne jest w?a?ciwe zorganizowanie systemu raportowania ca?ej grupy np. w zakresie ewidencji transakcji wewn?trz grupy kapita?owej, w zakresie jednolitej polityki rachunkowo?ci itp. Dlatego wspomagamy naszych klientów w procesie planowania prac zmierzaj?cych do przygotowania sprawozdania grupy kapita?owej. Dla klientów sporz?dzaj?cych skonsolidowane sprawozdanie finansowe wed?ug Mi?dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo?ci Finansowej (MSSF/MSR) przygotowali?my narz?dzie wspomagaj?ce proces konsolidacji od etapu wype?nienia pakietów konsolidacyjnych przez jednostki obj?te konsolidacj?, a? po sporz?dzenie kompletnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (??cznie z informacj? dodatkow?).
 
Na ka?dym etapie dzielimy si? naszymi obserwacjami i wnioskami. W trakcie prac w spó?kach nale??cych do grupy od razu analizujemy zgodno?? obrotów wewn?trznych, niezrealizowanych mar? oraz zgodno?? stosowanej polityki rachunkowo?ci z polityk? zaakceptowan? przez grup?. ??czenie spó?ek i budowanie sprawozda? skonsolidowanych grup kapita?owych to niezwykle skomplikowany obszar rachunkowo?ci. Jest to pochodn? z?o?onych powi?za? kapita?owych oraz ró?norodnych transakcji i powi?za? kapita?owych. Olbrzymie do?wiadczenie naszych ekspertów w dziedzinie skonsolidowanych sprawozda? finansowych pozwala na rozstrzyganie najbardziej skomplikowanych problemów w tej dziedzinie.
 
Audyt skonsolidowanych sprawozda? finansowych opiera si? na analizie prawid?owo?ci przeprowadzenia poszczególnych etapów sporz?dzania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapita?owej. 
 
Do etapów tych mo?na zaliczy?:
 
  • ustalenie sk?adu grupy kapita?owej
  • ustalenie momentu obj?cia kontroli oraz aktywów netto na dzie? obj?cia kontroli po??czone z eryfikacj? przeprowadzonych wycen sk?adników aktywów i pasywów
  • sprawdzenie wyliczenia tzw. korekt kapita?owych czyli ustalenia warto?ci firmy
  • sprawdzenie prawid?owo?ci ustalenia odpisów amortyzacyjnych warto?ci firmy lub prawid?owo?ci przeprowadzenia testu na utrat? warto?ci tej?e warto?ci firmy
  • analiza prawid?owo?ci wy??cze? konsolidacyjnych w tym wy??cze? niezrealizowanych mar?, obrotów i rozrachunków wewn?trznych
  • kontrola rachunkowa sprawozdania skonsolidowanego sprawdzenie prawid?owo?ci i kompletno?ci danych prezentowanych w sprawozdaniu skonsolidowanym